शुक्रवार, 5 जून 2015

कनखै अपड़ा गढ़वाल थै दुबारा रैण जुगा बणौं

घाराकु और बूणाकु बीचमा फर्क करणु कतगैदा मुश्किल ह्वैजांद। समझम आंदू नीच कि क्‍या करण? घार रैणकि व्‍यवस्‍था करणा या बूण और घारा का बीच इन्‍नी चक्‍कर लगाणू रैण। सन 1988 मा नोएडा में आ छाई ता मि दस-ग्‍यारह सालाकु कौथगेर लौड़ु छायी। लेकिन इत्‍गा बिग्‍ड़यू भी नि छायी कि दुसरों थैं परेशान कैरु, पर इतगा साीधु भि नि छायी कि कौथिग्‍यकि भनक सूणीकि भि चुप बैठ्यूं रैंदु व्‍हलू। 
          अपुड़ु ब्‍वै-बबा और घार-गुठ्यार छोड़िकि कख जाणू छौं, कै दगड़ जाणू छौं ई बाताकु एहसास मीथै बड़ु हूंद-हूंद भि नि ह्वाई। मेरी बुदि्ध इतगा भ्रष्‍ट छाई कि अफु खुणै मिला अफी खड्वलु खैण, जैमा मि आज तक प्‍वाड़युं छौं। ब्‍वे-बबा फर भि इतगा अकल निछाई कि ऊंल जरा भि स्‍वाच ह्वालु कि अपड़ी औलाद कख, कै दगड़ा भ्‍यजणै। आज ब्‍वे-बबूं, दद्दा-दद्दी फर ता ग्‍वस्‍सा आंदी चा, अफु फर सबसे ज्‍यादा ग्‍वस्‍सा आंदा कि मि कतगा कौथगेर किस्‍माकु आदिम छायी।
           अगर मि या म्‍यारा जन लोग अपड़ै घारम रैंदा ता आज हमथै द्वि कौड़ि कि नौकर्यूं का चक्‍कर मा फंसिकी यो नि स्‍वचुण प्‍वड़दु कि शहरूं मा रै-रै की अब हम घार-बूण कनखै संभाल सकदौ। ब्‍वनौ मतलब योचा कि जिकुड़ी जै घारमा रैण खुणै धक-धक कनीचा, जै गढ़वालमा जीणा खुणै तरसिणीचा वखका मनख्‍यूंकु पलायन हूण से घार-गुठ्यार, गां-गाला सब खाली ह्वैगिन। अबता म्‍यार मनमा ई चिन्‍ता रैंदा कि कनखै अपड़ा गढ़वाल थै दुबारा रैण जुगा बणौं।
          ब्‍यालि राति मीथै एक सुपन्‍या आ। गांवकु जो हमरु घार चा और घार तक जाणकु जो रस्‍ता चा, वेका दैणा तरफ मिल शहरी विकासिस हुयूं द्याख त चौंक ग्‍यो। मिल स्‍वाचा, कि यख हमरा गढ़वालमा यो शहरजन सड़िकी, पार्क अौर चमक-दमक कनखै आई। रस्‍ता चलद-चलद गांवका मैदान कुंडाका समणि औ त द्याखा कि सर्य्‍या कुंडामा एक बड़ी बिल्डिंग बणणीच। वखम कट्ठा हुयां लोगुंथै पूछा कि यखम यो क्‍या बणणूचा और कैल येथै बणाणैकि इजाजत द्याई, ता कैल बताई कि ठकराल नामकु बिल्‍डरल या सर्य्‍या जमीन खरीद्याल और वो येफर अपिणी बि‍ल्डिंग बणाणूचा। ईं बात सूणिकी म्‍यारु पारा चैढ़ग्‍या। मि गांवका लोगुथै इकट्ठा कैरिकी ठकरालाका विरोधमा खड़ु ह्वैग्‍यो। लोग मीथै समझाण बैठगी कि ये दगड़ पंगा नि लै। पर मिल बिल्डिंग बणाणवला ठ्यकादरुं थै ठकरालूकु फोन नम्‍बर दीणा खुणै ब्‍वाल। तभी मिल क्‍या द्याख कि ठकराल कुंडा मा आग्‍याई और वैका सब्‍या आदिम, सब्‍या इंजीनियर अौर ठ्यकादार ज्‍यामां मर्द-जनना सब्बि छीं, लैन लगैकि वैका दर्शन करणाकु खड़ा ह्वैगिन। .................
          सुपन्‍या खुल्‍ग्‍याई त मिल अफुथै नोएडा का सेक्‍टर-12 का एक घारम पाई।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें